Elektroterapia

Zasady akredytacji

Zasady wpisu do Rejestru Ośrodków Elektroterapii akredytowanych przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne zostały opracowane przez Zarząd Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego z udziałem zaproszonych ekspertów i zaakceptowane przez Zarząd Główny Towarzystwa.

Zasady zostały stworzone z myślą o zapewnieniu wysokiej jakości oraz bezpieczeństwa usług medycznych chorym poddawanych procedurom elektroterapii. Pojęcie procedury elektroterapii obejmuje inwazyjne badanie elektrofizjologiczne, ablację, implantację stymulatorów serca (i wszelkie zabiegi inwazyjne związane z leczeniem stałą stymulacją serca) oraz implantację kardiowerterów/defibrylatorów serca (i wszelkie zabiegi inwazyjne związane z leczeniem za pomocą implantowanego ICD).

Podstawę zasad stanowią opublikowane oficjalne materiały (Kardiol. Pol. 1999; 50 supl. l oraz Folia Cardiol. 1999; 6 supl. 1), dotyczące standardów elektroterapii, zatwierdzonych przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne.

Zarząd Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej uważa, iż poszczególne ośrodki ubiegające się o akredytację PTK dla swoich pracowni elektroterapii powinny spełniać wymogi, dotyczące:

1. Warunków lokalowych pracowni elektroterapii

2. Wyposażenia pracowni elektroterapii

3. Kadry ośrodka oraz prawidłowej organizacji pracy

4. Liczby wykonywanych procedur

5. Współpracy z referencyjnym ośrodkiem oraz innymi (w zależności od poziomu referencyjności).

6. Współuczestniczenia w procesie kontroli jakości pracy stworzonym przez Sekcję Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej PTK.


Szczegóły dotyczące w/w wymogów przedstawiono w aneksie I dotyczącym zasad akredytacji (certyfikacji) ośrodków.

W zależności od stopnia ich spełnienia dana Pracownia/Ośrodek uzyskuje jedną z trzech klas (tj. A, B, C) akredytacji. Spełnienie podstawowych kryteriów, tj. zapewniających bezpieczne wykonywanie procedur leczenia stałą stymulacją serca na poziomie podstawowym, lecz zgodnym ze standardami PTK zapewnia uzyskanie klasy A (dotyczy przede wszystkim pracowni rozpoczynających działalność). Doposażenie sprzętowe, wzrost doświadczenia personelu oraz zakresu wykonywanych procedur elektroterapii wiąże się z możliwością podwyższenia akredytacji do klasy B, natomiast dalsze uzupełnienie wyposażenia technicznego, rozszerzenie zakresu wykonywanych procedur kwalifikuje dany Ośrodek/Pracownię do klasy najwyższej, tj. C.

Wniosek, dotyczący uzyskania oficjalnej akredytacji przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne składa Kierownik Pracowni/Ośrodka, dołączając oświadczenia potwierdzające spełnienie stosownych wymogów. Termin ich składania ustala się na koniec października każdego roku. Będą one rozpatrywane przez Zarząd Sekcji do końca danego roku. Po uzyskaniu pozytywnej opinii wnioski będą przesyłane do Komisji ds. Jakości Procedur Kardiologicznych, a następnie zatwierdzane przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Uroczyste wręczenie Akredytacji będzie miało miejsce podczas Wiosennej Konferencji Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej. Warunkiem utrzymania uzyskanej tak akredytacji jest ciągłe stosowanie się do przyjętych zasad akredytacyjnych, sprawdzane w trakcie kontrolnych wizyt przedstawicieli Komisji Ekspertów.

Dla celu oceny spełnienia kryteriów akredytacji na danym poziomie referencyjnym lub zmiany poziomu referencyjności Przewodniczący Zarządy Sekcji Powołuje Komisję Akredytacyjną. Na podstawie analizy przedstawionych dokumentów potwierdzających wymogi akredytacji i ewentualnej wizji lokalnej Komisja Akredytacyjna wydaje opinię, która staje się dla Zarządu podstawowym dokumentem, na podstawie którego przyznawana jest akredytacja, a Ośrodek uzyskuje wpis do Rejestru Ośrodków Akredytowanych przez PTK.

Akredytacja weryfikowana jest na podstawie corocznych sprawozdań. W okresie 3 lat prowadzone będą 1-2 wizyty kontrolne mające na celu weryfikację jakości świadczonych usług w zakresie elektroterapii. Po upływie 3 lat nie odnowiona akredytacja traci ważność. Wznowienie akredytacji odbywa się na ponowny wniosek Ośrodka.

Proces akredytacji wymaga nakładów finansowych ze strony Sekcji, dlatego też ustala się odpłatność w wysokości: 1000 zł jednorazowo za uzyskanie oraz 500 zł za utrzymanie akredytacji.


W celu przyznania akredytacji i nadania odpowiedniej klasy naleźy wypełnić załączony wniosek z danymi na temat ośrodków i przesłać ją na adres:

Dr hab. med. Andrzej Lubiński
Sekcja Rytmu Serca PTK
II Klinika Chorób Serca AM w Gdańsku
ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk
tel./fax.: (58) 349 38 34


Do pobrania:

Wniosek o wpisanie do Rejestru Ośrodków Elektroterapii - plik MS Word (112 Kb)
Zasady akredytacji Ośrodka Elektroterapii - poziom A, B i C - plik MS Word (85 Kb)


Skład zespołu, który opracował zasady wpisu do Rejestru Ośrodków Elektroterapii akredytowanych przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne: prof. dr hab. med Włodzimierz Kargul, dr hab. med. Andrzej Kutarski, dr hab. med. Andrzej Lubiński, dr med. Przemysław Mitkowski, prof. dr. hab. med. Graźyna Świątecka, prof. dr hab. med. Maria Trusz-Gluza, prof. dr hab. med. Franciszek Walczak, dr med. Anna Maria Wnuk-Wojnar, dr med. Dariusz Wojciechowski, dr med. Tadeusz Zając.

Ośrodki elektroterapii

Poznaj listę akredytowanych ośrodków elektroterapii w podziale na województwa - kliknij tutaj.

© od 2006 dla Sekcji Rytmu Serca PTK

Kontakt

Projekt, redakcja i hosting:

Poznaj 2KMM.