Programy i rejestry

Rejestr ICD

 

Informacje ogólne i tło

Program wieloośrodkowej oceny efektów zdrowotnych i ekonomicznych implantacji kardiowertera-defibrylatora (ICD) serca u chorych zagrożonych nagłą śmiercią sercową, zwany skrótowo "Rejestrem ICD", jest realizowany w ramach Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD.

Nagła śmierć sercowa (NNS), to śmierć naturalna z powodów kardiologicznych, do której dochodzi w ciągu jednej godziny od wystąpienia ostrych objawów choroby i która poprzedzona jest nagłą utratą przytomności. Niezależnie od tego czy znana jest współistniejąca choroba organiczna serca, czas zgonu i jego mechanizm są nieoczekiwane. NSS jest główną, obok chorób nowotworowych, przyczyną zgonów. Uważana jest za najczęstszą przyczynę zgonów w społeczeństwach wysoko rozwiniętych i główną przyczynę zejść śmiertelnych u osób z chorobami serca.

Leki antyarytmiczny nie zmniejszają ryzyka nagłej śmierci w grupie zagrożonych pacjentów. Inne metody leczenia, mające na celu eliminację podłoża arytmii, takie jak kardiochirurgia antyarytmiczna oraz przezżylna ablacja mogą być skutecznie zastosowane jedynie u wąskiej grupy pacjentów. Tym samym, wobec nieskuteczności leków antyarytmicznych i ograniczeń innych metod, postępowaniem z wyboru w leczeniu pacjentów zagrożonych nagłą śmiercią sercową stała się implantacja kardiowertera/defibrylatora (ICD). Zagadnienie rozpoznawania zagrożenia i zapobiegania nagłej śmierci sercowej jest jednym z największych wyzwań współczesnej medycyny i jest przedmiotem licznych badań prowadzonych na całym świecie. Wprowadzenie kardiowertera-defibrylatora serca pozwoliło na istotne zmniejszenie zagrożenia nagłym zgonem sercowym i poprawiło radykalnie rokowanie w tej grupie chorych.

Obecnie wiodące ośrodki elektroterapii w Polsce podjęły aktywność zmierzającą do poprawy wyposażenia i kwalifikacji personelu, dzięki czemu w wielu z nich wdrożono metodę zapobiegania NSS poprzez implantacje ICD. Liczba dokonywanych w Polsce implantacji stale rośnie, jednak współczynnik nowych implantacji na milion mieszkańców jest ciągle znacznie niższy niż w krajach Europy Zachodniej, jak również niższy niż w Czechach i na Węgrzech. Należy podkreślić, że działania te zostały w dużym stopniu wzmocnione dzięki Programowi POLKARD, który pozwolił na modernizację i nowe zakupy sprzętowe. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne oraz Krajowy Konsultant w dziedzinie Kardiologii poprzez swą działalność dydaktyczną rozpowszechnia wiedzę na temat potrzeby nowoczesnego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych zagrożonych nagłą śmiercią sercową, które byłoby zgodne ze standardami europejskimi i światowymi. Sekcja Rytmu Serca PTK organizuje coroczne konferencje naukowo- szkoleniowe poświecone w znacznej mierze temu zagadnieniu.

W ramach programu POLKARD 2003-2005, przy współpracy Sekcji Rytmu Serca PTK, w SPSK nr 1 ACK Akademii Medycznej w Gdańsku po raz pierwszy przeprowadzono w Polsce retrospektywne badania dotyczące zastosowania ICD. Badanie obejmowało analizę skuteczności oraz efektywności zastosowania ICD w warunkach polskich oraz aktywności ośrodków implantujących. Wyniki badania wskazują że leczenie przy pomocy ICD jest w polskich warunkach skuteczne i efektywne ekonomicznie.


Cele zadania

Wieloośrodkowa ocena efektów zdrowotnych i ekonomicznych inplantacji kardiowertera/defibrylatora (ICD) serca u chorych zagrożonych nagłą śmiercią sercową.


Opis

Badanie będzie miało charakter prospektywny i wieloośrodkowy (ok. 20 ośrodków). Rejestrem będzie objętych ok. 4 000 pacjentów z wszczepionym ICD.

Zadanie stanowi kontynuację prac, związanych z tworzeniem ogólnopolskiego rejestru ICD, zapoczątkowanych podczas realizacji zadania programu POLKARD 2003 – 2005. W ramach tego zadania powstała baza obejmująca dane o ok. 3 000 pacjentów. Zebrane dane mają charakter retrospektywny. Obecnie jednym z najważniejszych celów szczegółowych realizacji zadania jest stworzenie warunków technicznych i organizacyjnych dla prowadzenia obserwacji odległej o charakterze badania prospektywnego.

Jednak w pierwszym okresie realizacji przewiduje się uzupełnienie istniejącej bazy danych o implantacje dokonane w ciągu ostatnich miesięcy, nie ujęte jeszcze w istniejącej bazie. Równolegle będą trwały prace nad przygotowaniem środków technicznych do rejestracji wszelkich zaobserwowanych zdarzeń związanych w ICD u obserwowanych pacjentów. W szczególności rejestrowane będą:

- nowe implantacje i reimplantacje ICD

- informacje o stanie zdrowia pacjentów i skuteczności terapii w ramach prewencji pierwotnej i wtórnej

- dane na temat uzasadnionych i nieuzasadnionych interwencji ICD

- informacje o hospitalizacji

- dane demograficzne

- podstawowe dane techniczne wszczepianych urządzeń


Szczegółowy zakres rejestrowanych danych zostanie określony po konsultacjach i w porozumieniu z ośrodkami biorącymi udział w realizacji zadania. Po określeniu zakresu danych, zostanie przygotowany program komputerowy do ich rejestracji. Dane będą gromadzone w bazie danych MS SQL. Rejestracja danych będzie następowała z użyciem techniki Internetowej. Dane będą mogły być rejestrowane na dowolnym komputerze przyłączonym do sieci Internet, przez uprawnionego do tego użytkownika.

Dane rejestrowane będą przy okazji dokonanej implantacji bądź przeprowadzanej, co trzy miesiące, rutynowej wizyty kontrolnej. Stworzony rejestr ICD będzie miał charakter otwarty, tzn. nie ograniczony czasowo. Oznacza to że po zakończeniu realizacji projektu będzie można w dalszym ciągu prowadzić rejestrację danych.

W kolejnym etapie realizacji zadania przewidujemy wprowadzenie możliwości drukowania specjalnych kart identyfikacyjnych pacjenta. Na karcie takiej znalazłyby się podstawowe dane o pacjencie, informacje na temat wszczepionego urządzenia oraz podstawowe informacje kontaktowe dotyczące możliwości uzyskania szybkiej pomocy. Podobne karty funkcjonują w krajach Wspólnoty Europejskiej. Na podstawie zgromadzonej bazy wiedzy przewiduje się sporządzanie rocznych raportów obejmujących opracowanie statystyczne zastosowania ICD w warunkach Polskich. Dodatkowo przeprowadzone zostaną analizy kosztowe ze szczególnym uwzględnieniem wyliczenia kosztu uratowania jednego życia przy użyciu ICD.


Systemy informatyczne w zadaniu

Do sprawnego zrealizowania zadania przygotowano dedykowane systemy informatyczne, które ułatwiają gromadzenie danych i monitorowanie przebiegu realizacji zadania. Pomagają też w opracowaniu statystycznym zgromadzonych danych.

Kliknij w jeden z poniższych linków aby uruchomić poszczególne systemy. Aby skorzystać z ich funkcjonalności wymagane jest użycie indywidualnego identyfikatora (login) i hasła:

1. Rejestr implantacji ICD do XI.2006

2. Rejestr implantacji ICD po XI.2006

 

Statystyki rejestru

Aby zobaczyć aktualne statystyki rejestru kliknij tu: statystyki rejestru ICD.


W Internecie

Informacje nt. rejestru ICD w serwisie programu kompleksowego rejestru i oceny postępowania w elektrokardiologii w ramach POLKARD.

© od 2006 dla Sekcji Rytmu Serca PTK

Kontakt

Projekt, redakcja i hosting:

Poznaj 2KMM.